ALGEMENE VOORWAARDEN BEHANDELING

in de praktijk van Eveline vd Burgh.

 

 1. De behandeling vindt plaats in de praktijk van Eveline van der Burgh en volgens de door Eveline van der Burgh ontwikkelde methode. Cliënt verklaart zich akkoord met de door Eveline van der Burgh te volgen methode, hetgeen in bepaalde gevallen een confronterende opstelling en/of lichamelijk contact noodzakelijk kan maken.
 2. Nadat de opdracht tot stand is gekomen, is er sprake van een inspanningsovereenkomst, waarbij Eveline van der Burgh haar diensten naar beste weten en kunnen verricht. Van de cliënt wordt verwacht dat hij/zij haar op een goede wijze in de gelegenheid stelt om de overeengekomen diensten te verrichten. Daartoe behoort onder meer een coöperatieve opstelling en het verstrekken van voldoende informatie voor het bepalen en uitvoeren van de werkzaamheden.
 3. Cliënt is zelf verantwoordelijk voor de gevolgen van de behandeling/consult en kan Eveline van der Burgh nimmer aansprakelijk stellen voor schade voortvloeiende uit hetgeen uit de behandeling/consult voortvloeit en/of daarmee samenhangt.
 4. De cliënt blijft ten alle tijde volledig verantwoordelijk voor zijn gedrag en besluiten c.q. de gevolgen van de behandeling/consult. Eveline van der Burgh is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die voor cliënt en/of derden mocht voortvloeien uit of verband houdt met de door Eveline van der Burgh geleverde diensten, een en ander in ruimste zin des woords. Voor zover Eveline van der Burgh aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het in rekening gebrachte bedrag van de behandeling/consult
 5. Agressief, onbetamelijk of non-coöperatief gedrag geeft Eveline van der Burgh het recht op onmiddellijke stopzetting van de behandeling/consult zonder recht op enige vergoeding naar de cliënt toe. De cliënt dient zijn behandeling/consult wel te betalen.
 6. Indien Eveline van der Burgh van oordeel is dat een andere vorm van behandeling/consult op zijn plaats is, is zij gerechtigd de behandeling te beëindigen en/of door te verwijzen naar andere instanties.
 7. Alle door Eveline van der Burgh gedane mededelingen/gegeven adviezen/behandelingen/consulten zijn vrijblijvend; het is cliënt ’s eigen verantwoordelijkheid om deze te aanvaarden. De cliënt wordt geadviseerd om al hetgeen bij de behandeling/consult aan de orde komt voor te leggen aan en/of te laten controleren door een (medisch) deskundige alvorens enige beslissing te nemen en/of de behandeling/consult voort te zetten.
 8. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.
 9. Het uitvoeren van de behandeling/consult geschiedt tegen een vaste, vooraf overeengekomen, vergoeding van € 60,00 per half uur.
 10. Na elke behandeling/consult dient de betaling te geschieden zoals overeengekomen. Indien niet of niet tijdig wordt betaald zijn alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de cliënt. In dat geval zijn voorts alle vorderingen van Eveline van der Burgh op cliënt uit hoofde van de betreffende overeenkomst en daarmee direct samenhangende overeenkomsten onmiddellijk opeisbaar. Bij niet (tijdige) betaling kan Eveline van der Burgh de werkzaamheden opschorten of beëindigen, onverminderd de betalingsverplichting van de cliënt.
 11. Te laat komen bij een afspraak geeft in principe geen recht op extra tijd voor begeleiding. Bij annulering 24 uur voor de afspraak, wordt de afspraak verschoven naar een latere datum. Bij een te late of geen annulering wordt de tijdsduur van de behandeling in rekening gebracht.
 12. Bij Zoom consulten zijn Eveline van der Burgh en de cliënt beiden verantwoordelijk voor een goed werkend programma. Indien de verbinding om wat voor reden dan ook uitvalt en herstel op dat moment onmogelijk blijkt, wordt het consult na wederzijds overleg en goedvinden, op een andere tijdstip voortgezet.
 13. Op elke overeenkomst tussen Eveline van der Burgh en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechtbank is die te Breda.

 

CONTACT

Neem gerust contact op, ik help je graag verder

Bel

0647759357

ADRES
Gaffelstraat 49
4835 AM Breda

EMAIL
eveline@ikleeff.nl