PRIVACYBELEID

In de praktijk van Eveline vd Burgh.

 

LEEFF hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens in onze activiteiten. Wij willen u zo goed mogelijk van dienst zijn. Daarom hebben wij soms persoonlijke gegevens nodig om die dienstverlening zo optimaal te verlopen. 

Het beschermen van de privacy van uw persoonlijke gegevens is niet alleen in uw belang, maar ook in het belang van LEEFF. Wij doen er dan ook alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. 

Als praktijk volgt LEEFF hiermee ook de wet- en regelgeving die eisen stelt aan het gebruik van privacy gevoelige informatie, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

In deze Privacy Verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. 

 

Dit houdt in dat wij in ieder geval: 

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperken is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten

Persoonsgegevens van klanten worden door LEEFF verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

  • Informatieve doeleinde;
  • Communicatie voerde opdracht
  • Het uitvoering geven aan een opdracht.

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: 

  • De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan LEEFF de volgende persoonsgegevens van u vragen: 

Naam, Adres, Postcode, Woonplaats, telefoonnummer, Email-adres

Uw persoonsgegevens worden door LEEFF opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode van onbepaalde tijd, tenzij er van u uit schriftelijke opzegging is.

 

Verstrekking aan derden 

De gegevens die u aan ons geeft verstrekken wij niet aan derde partijen, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. 

 

Binnen de EU 

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. 

 

Minderjarigen 

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. 

 

Bewaartermijn 

LEEFF bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. In het kader van de praktijk betekent dit gedurende de duur van onbepaalde tijd, tenzij er schriftelijke opzegging is. 

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op! 

LEEFF behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te allen tijde en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. Elke verandering wordt kenbaar gemaakt op de website.

CONTACT

Neem gerust contact op, ik help je graag verder

Bel

0647759357

ADRES
Gaffelstraat 49
4835 AM Breda

EMAIL
eveline@ikleeff.nl